MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
6.00 - 6.45Meditation/pranayamaMeditation/pranayamaMeditation/pranayamaMeditation/pranayamaMeditation/pranayamaShatkriya
6.45 - 7.00Tea breakTea breakTea breakTea breakTea breakTea break
7.00 - 8.30Hatha Yoga - practiceHatha Yoga - practiceHatha Yoga - practiceHatha Yoga - practiceHatha Yoga - practiceAerial Yoga /Yin Yoga/partner Yoga/Ashtanga Vinyasa
8.30BreakfastBreakfastBreakfastBreakfastBreakfastBreakfast
10.00 - 11.30Teaching practiceAdjustment & alignmentTeaching practiceAdjustment & alignmentTeaching practice9.30 - 11.30
Anatomy and physiology
12.00LunchLunchLunchLunchLunchLunch
12.30 - 1.30Q&A/Self studyQ&A/Self studyQ&A/Self studyQ&A/Self studyQ&A/Self study
2.45 - 3.45MultimediaMultimediaMultimediaMultimediaMultimediaSelf study
4.00 - 5.30LectureLectureLectureLectureLectureSelf study
5.30 - 7.00Vinyasa - practiceVinyasa - practiceVinyasa - practiceVinyasa - practiceVinyasa - practiceGroup discussion
7.00DinnerDinnerDinnerDinnerDinnerDinner
7.30-8.30Chanting/Q&AGroup discussionChanting/Q&AGroup discussionChanting/Q&A